Kamp

GPS Nedir ? Nasıl Çalışır ?

GPS Sinyalleri

GPS Signals
GPS uyduları L1 ve L2 olarak bilinen, iki radyo sinyali gönderirler. Sivil kullanıcılar için yalnızca UHF bandındaki 1575.42 MHz frekansındaki L1 sinyali açıktır ve “p code” olarak bilinen kodu taşıyan L2 sinyalleri sivil kullanıma kapalıdır. GPS sinyalleri pseudorandom kod, ephemeris data ve almanak bilgisi olmak üzere üç tip bilgi içerirler. Pseudorandom code, alıcının hangi uydudan bilgi aldığını bildirir, uydunun ID numarası bilgisidir. Ephemeris data, uydunun çalışma durumu-performansı hakkında bilgi verdiği gibi, en önemlisi, konum belirlemeye yarayan “zaman” bilgisini de içerir. Almanak bilgisi ise söz konusu uydunun (ve diğer tüm uyduların) kaydedilmiş ve daha sonrası için hesaplanan yörünge bilgilerini içerir. Belli bir zaman sonra hangi uyduların “görülebileceği” hakkında bilgi verir.

GPS satellites send two pulses which are known as L1 and L2. For civil users, only L1 signal with 1575.42 MHz frequency in UHF band is open and L2 signals which carry the code being known as “p code” are close for civil usage. GPS signals contain three types of information which are pseudorandom code, ephemeris data and almanac information. Pseudorandom code reports from which satellite the receiver takes information and it is the ID number information of the satellite. While it gives information about the performance of the satellite, most importantly it also contains “time” information which serves for geolocation. Almacan information contains orbit information of respective satellite (and all other satellites) which has been saved and calculated for later. It gives information about which satellites can be “seen” after a certain time.

GPS Hayatı Nasıl Kolaylaştırıyor?

How GPS makes it easier life?

İnsanoğlunun bulunduğu yeri bilmesi, bulunduğu yerden nereye gideceğinin planını yapabilmesi, bir diğerine yer tarif ederken referanslar gösterebilmesi; sosyal ve ekonomik ilişkiler açısından, medeniyetin ilk yıllarından beri her zaman gerekli olmuştur. “Konum” ve “bir adım sonra neyle karşılaşılacağı” bilinmezliklerine, imkanlar ve günün teknikleri dahilinde cevaplar bulmuştur. Konumu belirlemek için önceleri yıldızlardan, diğer coğrafi referanslardan faydalanılmış, gidilmemiş yerler hakkında da gezginlerin hikayelerinden ve en önemlisi de varolan haritalardan faydalanılmış.

It has been always necessary since the first years of civilization in terms of social and economic relations that people know their location, can make the plan of the place which they will go and can show references while describing a place to another. It found answers to obscurities such as “location” and “the thing that they will encounter after a minute”. In order to define the location, stars and other geographical references were used in the beginning and stories of wanderers and most importantly existing maps were put account in terms of unvisited places.

Günümüzde ise “konum” bilgisi daha hassas ve işlevsel biçimlerde elde edilmektedir. Şehir içindeki bir dağıtım elemanı, GPS e yüklenmiş rota sayesinde teslimatını kolayca yapabilmekte, daha önce hiç bulunmadığı bir coğrafyada keşifler yapan bir gezgin, Internet’ten indirdiği rota sayesinde su kaynaklarına, kamp noktalarına ve patikalara ulaşabilmekte; okyanusun ortasındaki bir gemi GPS sayesinde nerede olduğunu görebilmekte, rotasını planlayabilmektedir.

In our time, location data is obtained through more sensitive and functional manners. A distribution personnel can easily make delivery thanks to the route which is loaded on GPS. A wanderer who makes discoveries in a new geography can reach to water sources, camp areas and paths with the help of the route which he loaded from the internet. A ship which is in the middle of the ocean can see where it is through GPS and plan its route.

GPS Kullanım Alanları

GPS Usage Areas

GPS ler, konum bilgisinin önemli olduğu her alanda kullanılmaktadır. Savunma sanayi, haritacılık, jeoloji, uzaktan algılama, çevre mühendisliği, inşaat, altyapı çalışmaları, havacılık gibi alanlarda profesyonel (hata miktarları santimetre mertebesine kadar düşebilen) GPSler kullanılırken; turizm, doğa sporları, avcılık, telekomünikasyon, veri toplama vs. gibi alanlarda da 1-3 metre hassasiyetinde olan el GPSleri kullanılmaktadır.

GPS is used in every area in which location data is important. While professional GPS (in which errors can fall to centimetre level) is used in areas such as defense industry, cartography, geology, remote sensing, environmental engineering, constructing, infrastructure works and aeronautics, hand GPS which is sensitive between 1 and 3 metres is used in areas such as tourism, nature sports, hunting, telecommunication and data collection.

GPS Bileşenleri
GPS Components

GPS 3 ana bileşenden oluşmaktadır:

GPS consists of three main components:

 • Uzay Kısmı(Space Part)
 • Yer Kontrol Kısmı(Ground Control Part)
 • Kullanıcı Kısmı(User Part)

Uzay Kısmı(Space Part):
GPS uyduları sistemin uzay ayağını oluştururlar. Uydular yer küreden 20200 km uzaklıkta 6 ayrı yörüngede seyrederler. Her yörüngede 4 adet olmak üzere toplam 24 uydu yeryüzüne kendi konumlarını bildiren sinyaller gönderir.

GPS satellites form the space part of the system. Satellites are positioned in six different orbits 20200 kilometres away from the earth. 24 satellites as four on each orbit send signals to the earth which report their own locations.

Yer Kontrol Kısmı(Ground Control Part):
GPS uydularının kontrolü, yörünge hesaplamaları, başka kaynaklardan alınan atmosferik bilgilerin uydulara gönderilmesi, uydu yörünge konumlarının doğrulanması ve hesaplanması gibi işlemler için yer kontrol ağı kurulmuştur. Dünya üzerinde 5 noktada kontrol merkezi vardır.

Ground control net has been established for the control of GPS satellites, orbit calculations, atmospheric information’s (taken from other sources) being sent to satellites, confirmation and calculation of satellite orbit locations. There are control centres in five places in the world.

Kullanıcı Kısmı(User Part):
Sivil ve Askeri GPS alıcıları bu sistemin Kullanıcı Ayağını oluşturur. Uydulardan gelen bilgilerle kendi konumunu hesaplayan alıcılar kullanıcı beklentilerine göre çeşitli farklılıklar gösterirler.

Civil and military GPS receivers constitute the user part of this system. Receivers who calculate their own locations with the information coming from satellites show various differences according to user expectations.

GPS Alırken
While Buying GPS:

Her ekipmanda olduğu gibi GPS seçerken de kullanım amacınıza göre bir model seçmelisiniz. GPSlerin doğa sporlarında kullanım için üretilenlerinden tutun; askeri, araç içi, uçak ya da denizcilik amaçlı kullanım için üretilen modelleri de mevcuttur. Doğa sporlarında kullanmak için alacağınız GPS’in , su geçirmez olmasına, nokta kapasitesine, pil ömrüne, 12 kanallı olmasına, altimetre ve pusula sistemi bulundurmasına, harita kapasitesine ve grafik yeteneklerine dikkat etmelisiniz. Ayrıca GPS ekranlarının büyüklükleri, renkli olup olmaması da sizin için önemli olabilir.

While choosing a GPS, you must choose according to your usage aim as it is for each equipment. GPS has models which were produced for nature sports, military, on board, plane and naval usage. For GPS which you will buy for natural sports, you must pay attention to its being waterproof, point capacity, battery life, its being with 12 canals, its having altimeter and compass system, map capacity and graphical abilities. Besides, the largeness of its screen and its colouredness may be important for you.

 • GPS alıcıları değişik ihtiyaçlar için bir çok tipte üretilmişlerdir. GPS seçiminde kullanılacak saha en büyük önemi arzetmektedir. Bu seçimde kasanın doğa şartlarına uygunluğu, su geçirmezlik seviyesi (En Az IPX7 seviyesinde korumalı olmalı), suya düştüğünde kaybolmaması için yüzebiliyor olması temel kıstaslar olarak ele alınabilir.
 • GPS receivers are produced in various types for different needs. In GPS choice, usage area has the biggest importance. The main criterions in this choice may be its suitability to elements, waterproof level (it must be protected in IPX7 level at the least) and its swimming ability in order not to be lost when it falls to the water.
 • Son zamanlarda faaliyete geçen sabit uydulardan da (WAAS -Amerika için ve EGNOS -Avrupa için) sinyal alınabiliyor olması elde edilecek pozisyonun hassasiyeti açısından önemlidir. Yeni nesil tüm alıcılarda bu özellik vardır ve mutlaka cihazda olması istenmelidir.
 • The fact that signals can also be taken from stationary satellites which have recently come into action is important in terms of the sensibility of the position that will be obtained. All new generation receivers have this feature and it must be certainly demanded.
 • GPS alıcısı olarak haritalı modeller seçilecek ise ülkemize ait verilerin bulunması, bu verilerin kullanıcıya maliyeti sorgulanmalıdır. Ayrıca cihazın hafıza kapasitesine nelerin yüklenebileceği ve güncellemelerin mümkün olup olmadığı ve yine maliyeti belirlenmelidir. Harita içeriği olarak karayolları ve şehir haritalarının yanında son yıllarda diğer bir çok ülkede olduğu gibi Topoğrafik haritalarında kullanımı mümkün hale gelmiştir. Bu harita ile bir dağın arkasındaki topoğrafik şeklin nasıl olduğu, dik bir yamaç veya ovanın mı bulunduğu o yere gitmeden dahi tespit edilebilmektedir. Örneğin doğa gezintilerine çıkmadan önce GPS üzerindeki yol ve topoğrafya bilgisi üzerinden yürüyüş rotalarının tespiti arazi eğimleri de dikkate alınarak olgunlaştırılabilir.
 • If models with maps will be chosen as GPS receivers, data belonging to our country must be found and these data’s cost for the user must be questioned. Besides, things that can be loaded on the memory capacity of the device, the fact whether updating is possible or not and again the cost must be determined. As map content, the usage of topographic maps has been recently made possible as in many countries besides road and city maps. By means of this map, it can be confirmed that how a topographic figure behind a mountain is and whether there is a sheer slope or a plain or not. For example, the confirmation of walking routes through road and topographic information on GPS can be improved taking account of land gradients before going on a nature trip.
 • Uygulamanın durumuna bağlı olarak kullanıcı zaman zaman cihazın standart kayıt kapasitesini zorlar. Diğer bir deyiş ile standart haritalarda bulunmayan tırmanış rotası, kamp yerleri gibi yerleri haritalamak isteyebilir. Bu gibi durumlar için kullanıcı mutlaka alıcının WAYPOINT ve TRACKLOG sayı kapasitesini öğrenmelidir. Son zamanlarda geliştirilen bazı alıcılarda kullanılmaya başlanan harici hafıza kartları bu kapasiteyi oldukça artırmışlardır.
 • In relation with the situation of the practice, the user sometimes forces the standard record capacity of the device. In other words, he may want to map places such as climbing routes and camp areas. For such situations, the user must certainly learn the number capacity of WAYPOINT and TRACKLOG. External memory cards which have been recently developed and started to be used in some receivers have considerably increased this capacity.
 • Bazı aktivitelerde GPS ile beraber kağıt haritalar da kullanılmaktadır. Bu durumda kağıt ha
  ritanın sahip olduğu koordinat sisteminin GPS alıcısı tarafından da destekleniyor olması mutlak bir koşuldur yoksa kullanıcı mutlaka koordinat dönüşümü yapmak zorunda kalır ki bu oldukça zor bir işlemdir. Bazı alıcılarda bu işlem iki farklı koordinat sistemi desteği ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • In some activities, paper maps are also used with GPS. In that case, it is a certain condition that coordinate system which the paper map has is also supported by GPS receiver. Otherwise, the user has to make coordinate transformation and this is a quite difficult operation. This operation is easily made with the support of two different coordinate systems in some receivers.
 • Bahsedilen GPS alıcıları, tuş takımı ve ekrandan oluşan bir arayüze sahip alıcılardır. Kullanıcı zor doğa şartlarında bu alıcılardan faydalanacağından, arayüzün mümkün olduğu kadar kolay kullanıma sahip olması tercih sebebi olmalıdır. Tuş takımı mutlaka en çok kullanılan – nokta kaydı, noktaya gidiş, navigasyonel bilgiye erişim- gibi fonksiyonları kolaylıkla elde edebilmeli yani alıcı fonksiyonlara atanmış bir klavyeye sahip olmalıdır
 • Respective GPS receivers have an interface which consists of key pad and screen. Because the user takes advantage of these receivers in difficult nature conditions, easy to use interfaces must be preferred. The key pad must easily provide the most used functions such as point record, proceeding to the point and access to navigational information. In other words, the receiver must have a key pad designated to functions.

Kaynak: Eksen Harita www.mapist.com.tr

Tags : GPS,GPS Kullanımı


4 Yorum

4 Comments

 1. Misafir

  Eylül 9, 2008 at 6:17 pm

  bizde bisikletçi diye geçiniyoruz

 2. UluslararasiEhliyet@Uluslararasi Ehliyet

  Ekim 6, 2009 at 12:27 pm

  Guzel yaziydi tesekkur ederiz.

 3. maption

  Eylül 10, 2010 at 6:35 pm

  Çok güzel bir yazı olmuş. Oldukça açıklayıcı. GPS konusunda daha çok bilgi edinmeli insanlarımız bence. Map World

 4. enes

  Aralık 9, 2012 at 11:46 am

  peki yerimizi bulabilmesi için bizde teknolojik olarak ne tür bir aparat olması gerekir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel yazıların her hafta emailinize gönderilmesini istiyorsanız bültenimize abone olun.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak, üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde, şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Geziyorum.net sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler:

Sizin, web sitemizi kullanarak veya e-mail, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz. Ancak, size daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için, web sitesinde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep
ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilecektir.
Böyle bir durumda Geziyorum.net hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Geziyorum.net bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretler, aldığınız hizmetler gibi hususlarda elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler:

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla, sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında, web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes, “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

“Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Geziyorum.net tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Geziyorum.net ile sizin
aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, Geziyorum.net‘e karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve
hak ileri sürülemez.

Yukarı